4°C آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • تاریخچه آرامستان


    تعریفی برای آرامستان :

    دوری جستن از پیکر بی روح انسان ، موجب زایش فضایی است به نام گورستان که بسیاری آنرا تنها به عنوان خوابگاه مردگان می شناسند و تعریف می کنند . اما این تعریف تنها صوری است.

    گورستان (آرامستان ) – در تعریف دقیق – عامل اصلی و آغازگر معماری و ایجاد فضایی فرهنگی در شهرهاست . (آرامستان یا فضای آرامش بخ ش نامی است برای معرفی حال و هوای

    روحانی فضا ، که شایسته تر از گورستان است ). بسیاری معتقدند که معماری با آرامگاه و مقابر آغاز می گردد . از جمله به گفته ویل دورانت، ((معماری با شکوهترین هنر باستانی است ... این

    کار ، از کار ساده آراستن گورها و نقش کردن دیواره ای خارجی خانه آغاز شده است )). هاروارد کالوین نیز در کتاب خود با عنوان ((معماری و بعد از زندگی )) می نویسد : ((معماری در اروپای

    شمالی با آرامگاه آغاز می گردد )). مؤلفان ((دایره المعارف آمریکا)) نیز در مبحث آغاز معماری ازمقابر و زیگورات ها به عنوان عناصری که معماری با آنها آغاز می شود یاد می کنند.

    بدین ترتیب ، به رغم ذهنیت غالب ، آرامستان فضایی به خودی خود متروک نیست بلکه متروک شده است ، زیرا به آن توجه نشده و درست و اندیشیده طراحی نگردیده است . با کمی

    اندیشه می توان دریافت که آرامستان فضایی است که درجای جای آن تکه هایی از فرهنگ هویداست: سنگی به زیبایی تراش خورده و گاه سرودهایی نیز برآن نقش بسته است ؛

    در روی مقبره ای دیگر از مرگ و زندگی سخن به میان آمده است ، برگرفته از عمق فرهنگ و مذهب .

    اینها خود سخن می گویند و نشان می دهند که ایرانیان چگونه به زندگی می نگر ند ، مرگ را چگونه یافته اند و به چه اعتقاد دارند . همین ها تلویحاً می گویند که فضای آرامستان را می

    بایست فضایی فرهنگی برشمرد.

    تعداد بازدید :4463
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: